the starry sky above me and the moral law within me

Temat: Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
...historie kardiologiczne, ale także wszystkie schorzenia współistniejące. Musisz pamiętać, że dokument ten musi być wystawiony nic dłużej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Dołączyliśmy wszelką dokumentację medyczną oraz inne dokumenty potwierdzające stan naszego zdrowia, np. wyniki badań, wypisy i zaświadczenia ze szpitala, także dokumentację rehabilitacji. Na temat renty z tytułu niezdolności do pracy i o orzekaniu o niezdolności do pracy możesz poczytać tutaj ===> renty i orzekanie o niezdolności do pracy. Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że dostarczona przez Ciebie dokumentacja nie jest wystarczająca, może zlecić jej uzupełnienie. Największe znaczenie na komisji w ZUS - ie ma samo badanie lekarskie.
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=607Temat: renta/komisja itd..
Renta z ZUS, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy, a nie z tytułu niepełnosprawności. O sposobie uzyskania tego świadczenia krążą legendy, ja natomiast pozwolę sobie nie o tym, a o prawie – a i to zważywszy na obszerność tematu skrótowo. Podstawa prawna to ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( FUS ). Renta z tytułu niezdolności ( nie mylić z niepełnosprawnością ) do pracy...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: Renty i zasiłki
...rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania (trzeba to udowodnić) albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Po kim można otrzymać rentę rodzinną Po osobie pracującej, która była ubezpieczona, a więc płacone były za nią składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe lub płaciła je sama przy samozatrudnieniu. Rentę rodzinną można też otrzymać po osobie na emeryturze lub na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Renta należy się też dziecku osoby, która przed śmiercią pobierała przedemerytalny zasiłek albo świadczenie. Czy można otrzymać rentę po osobie, która w dniu śmierci nie pracowała, nie pobierała renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego Wszystko zależy od tego, ile czasu w swoim życiu przepracowała i kiedy. ZUS liczy okresy składkowe, nieskładkowe i...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
...w roku ubiegłym, osobom otrzymującym najniższe świadczenia jednorazowych dodatków. Od początku tego roku ZUS przyznaje emerytury z urzędu tym rencistom, którzy osiągneli powszechny wiek emerytalny. Świadczenie to przysługuje im niezaleznie od tego, czy mają staż ubezpieczeniowy wymagany do uzyskania zwykłej emerytury. Od 1 czerwca zmienią się natomiast zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zostaną one objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. W dodatku m.in.: O ile od marca wzrosną emerytury i renty Od czego zależy wysokość waloryzacji Jak przebiegać będzie likwidacja starego portfela Kiedy najlepiej przejść na emeryturę lub rentę Dla kogo emerytura z urzędu Jak podwyższyć swoją emeryturę lub rentę Jakie składki będzie płacił rencista prowadzący działalność...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974


Temat: Trzynastka
...stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły, 2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, 3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, 4) rozwiązania stosunku pracy w związku z: a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją, 5) podjęcia zatrudnienia: a) w wyniku przeniesienia służbowego, b) na podstawie powołania lub wyboru, c) w związku z...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: Ważne , przeczytaj
...Może fragment: ...Od 8 stycznia pracownicy mogą jednocześnie otrzymywać emeryturę i wynagrodzenie za pracę, bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę. Pracujący emeryt może mieć jednak kłopot z otrzymaniem odprawy emerytalnej. Zgodnie z art. 92 (1) k.p. każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska ma prawo do odprawy (emerytalnej lub rentowej) pod dwoma warunkami. Po pierwsze trzeba spełnić warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Po drugie należy rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Po ich spełnieniu pracownik otrzymuje odprawę wynoszącą co najmniej jedną miesięczną pensję. Gwarantuje to kodeks pracy. Wyższa odprawa może być określona np. w układzie zbiorowym pracy. Nie otrzymają odprawy Z przepisów nie wynika jednoznacznie, czy odprawa emerytalna będzie...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=97


Temat: Buble prawne – orzekanie o niepełnosprawności
...szkoleniowe. Zgodnie z nowymi przepisami renta przysługiwać będzie osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu do innego zawodu. Samo naruszenie sprawności organizmu nie będzie uprawniać do renty, jeśli nie będzie mu towarzyszyć istotne ograniczenie zdolności do pracy. Nabycie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozbawia osoby zainteresowanej prawa do podejmowania pracy zarobkowej odpowiedniej do jej możliwości. Przepisy emerytalno - rentowe nie zabraniają zatrudniania osób uprawnionych do renty, a tym bardziej nie zobowiązują do ich do rezygnacji z pracy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy, w szczególności ze względu na płeć,...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4078


Temat: Wywiad z Whitakerem - kont.
...trójpierścieniowe, wzrosła czterokrotnie liczba chorych umysłowo niezdolnych do pracy, aż w końcu jeden na 75 Amerykanów był niezdolny do pracy z powodów psychicznych. W latach 1955-1987 zaszła zmiana sposobu traktowania chorych psychicznie. W roku 1955 leczono ich w szpitalach. Trzydzieści lat później doszło do przemian społecznych. Dzisiaj takich ludzi leczy się ambulatoryjnie lub mieszkają oni w schroniskach i domach opieki i otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy lub pomoc społeczną. W roku 1987 weszła na rynek rekomo lepsza druga generacja leków psychotropowych - najpierw leki takie jak Prozac (Fluctin) i inne selectywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Selective Serotonine Reuptake Inhibitors), później nowe neuroleptyki atypowe takie jak Zyprexa (Olanzapin), Clozapin (Leponex) i Risperdal (Risperidone). A co stało sie po roku 1987? Otóż...
Źródło: schizofrenicyinfo.fora.pl/a/a,245.html


Temat: jak przejść z renty na emeryturę...
...12. MEDIA i PUBLIC RELATIONS http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=public Osoby posiadające stwierdzoną przez lekarza orzecznika niezdolność do pracy mogą, po spełnieniu warunków wymienionych ANALIZA w ustawie emerytalnej, przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę, tj. emeryturę w wieku niższym od powszechnego. Ustawa przewiduje kilka możliwości przyznania emerytury po rencie z tytułu niezdolności do pracy. Emerytura pracownicza Rencista całkowicie niezdolny do pracy, urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), nabędzie prawo do emerytury wcześniejszej pracowniczej, jeśli spełni łącznie następujące warunki: - kobieta - osiągnie wiek 55 lat i udowodni co najmniej 20 lat okresów...
Źródło: seniorka.fora.pl/a/a,94.html


Temat: zasiłek śwaidczenie dodatek pielęgnacyjny????? zwariuje:)
...lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Art. 100. 1. Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 ( nieistotny ). ... Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia: dodatek pielęgnacyjny - dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły wiek 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji....
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9190


Temat: Renta socjalna stan na dzień 1.02.2009
...w Białymstoku z 15 grudnia 2004 roku (sygnatura III AUa 903/04, system Lex). Przykładowo Jan Kowalski mając lat 8 uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia mózgu i postępującego paraliżu. Przez lata funkcjonował prawidłowo a choroba objawiała się na tyle wolno, iż zdążył ukończyć technikum. Dopiero, gdy miał 20 lat schorzenie spowodowało, iż stał się całkowicie niezdolny do pracy. Jeśli nie nabył prawa do emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy, może się ubiegać o rentę socjalną. W praktyce orzeczniczej okazało się, że trudno jest sprecyzować, na czym tak naprawdę polega naruszenie sprawności organizmu. Ustawodawca pozostawił pole swobody lekarzom orzecznikom ZUS, biegłym sądowym i sędziom rozpatrującym odwołania od decyzji ZUS o odmowie przyznania renty. Z jednej strony celowo chciał umożliwić ubieganie się o rentę szerokiej...
Źródło: gorecka.waw.pl/pokolenie/viewtopic.php?t=17


Temat: praca na pół etatu i wychowawczy?
...uwzględnić wniosek pracownicy. mogłaby korzystać z urlopu, to oznacza, że w tej chwili nie korzysta, tylko pracuje, na pól etatu tylko zadziwia mnie to że korzystasz z zasiłku wychowawaczego, bo: Art. 15d. (35) 1. Zasiłek wychowawczy nie przysługuje:(...) , 4) w razie podjęcia w okresie urlopu wychowawczego pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie albo działalności zarobkowej, a także w razie pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli łączny dochód z tych tytułów przekracza miesięcznie kwotę stanowiącą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. no chyba że nie przekraczasz tej kwoty o której mowa, ale mimo to moim zdaniem ta konstrukcja jest taka, że trudno mówic tu o urlopie wychowaczym, ale przyznaje że moja wiedza czysto teoretycznaj jest w praktyce sie nie spotkałam mamy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=966


Temat: Świadczenie rehabilitacyjne w czasie ciąży 75% czy 100%
Pojawił sie problem, mianowicie przyszła mi pocztą odpowiedź, nie zgodna z tym co powidziała kierowniczka Zusu, tam zostało odpowiedziane że jeżeli z dniem 19 marca kiedy kończy sie świadzenie rehabilitacyjne nadal jestem nie zdolna do pracy to powinnam się starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy:( ( jeśli chodzi o schorzenie na które miałam św. rehabilitacyjne)Hmm... zaczynam mieć małą załamkę bo w tym wypadku nie mam nigdzie na papierze potwierdzone tego co powiedziałą kierowniczka, czy ktoś zna jakąś ustawę, paragraf o tym co było w powyższych postach. ( nowym okresie chorobowym). Proszę o pomoc.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=60276


Temat: ABC bezrobotnego
...pracy Inne okresy brane pod uwagę Do 365 dni zaliczamy także okresy: • odbywania w jakiejkolwiek formie obowiązku wojskowego – zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie absolwentów szkół wyższych, zastępcza służba wojskowa itd., • urlopu wychowawczego niezależnie od tego, czy dana osoba pobierała czy nie zasiłek wychowawczy; bierzemy pod uwagę jedynie sam fakt odbywania tego urlopu, • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego. Również przypadające po ustaniu zatrudnienia albo zaprzestania prowadzenia działalności pozarolniczej okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawa ich wymiaru równa była co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, • okresy, za które przyznano odszkodowanie z tytułu...
Źródło: fopa.fora.pl/a/a,14.html


Temat: Prawo Pracy - egzamin
1. Podaj warunki, skutki wypowiedzenia zmieniającego 2. Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy 3. Kto może wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracu a) ZUS? b) Inspektor pracy? 4. Wymień funkcje prawa pracy-ochronna, organizacyjna, rozdzielcza, wychowawcza 5. Zasiłek opiekuńczy- warunki uzyskania te 5 sprawiły mi problem, łatwych pytań już nie pamiętam
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=6666


Temat: Gwarantowany zasiłek okresowy
...zasiłek okresowy wynosi: 461,00 zł - przez okres pierwszych 12 miesięcy 80% powyższej kwoty (czyli 368,80 zł) - przez okres następnych 24 miesięcy. Uwagi Zasiłek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Zasiłek ulega zawieszeniu na okres podjęcia zatrudnienia albo pozarolniczej działalności. W przypadku zbiegu uprawnienia do gwarantowanego zasiłku okresowego z uprawnieniami do zasiłku stałego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub wcześniejszej emerytury, gwarantowany zasiłek okresowy nie przysługuje.
Źródło: aniolek.fora.pl/a/a,39.html


Temat: Czy okażemy sie krajem idiotów ?
...przez okres co najmniej 365 dni: a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, ALE 2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 1) nieważne 2) nieważne 3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101065


Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
A ja mam pytanie, bo do tej pory była mowa o rencie z tytułu niezdolności do pracy - takiej nie dostanę, bo nie pracowałam. Mogę natomiast, z tego co rozumiem, dostawać rentę socjalną (studentka przed ukończeniem 26 r.ż.). Cytat ze strony http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406: Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1065


Temat: Niepełnosprawni w pracy
Mniej dorobimy do renty Od 1 września osoby pobierające świadczenia rentowe i emerytalne, mogą dorobić mniej niż w poprzednich miesiącach. Mniejszy jest także zasiłek pogrzebowy. Zgodnie z komunikatami wydanymi przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od września zmniejszyły się kwoty przychodu, przy których emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy mogą zostać zmniejszone lub zawieszone. Wynoszą one odpowiednio: - przy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2009 r. – 2 157,10 zł (poprzednio 2 230,00 zł), - przy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2009 r. – 4 006, 00 zł (poprzednio 4 141,30 zł). Mniej niż dotychczas będą mogły dorobić także osoby pobierające rentę...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=163


Temat: [29.09.2009] Polska dogadała się z Kanadą - skorzysta 40 tys. Polaków
...drugiego państwa. Osoba, która pracowała w obu państwach może nabyć uprawnienia emerytalno-rentowe w każdym z nich, dopuszczalne będzie też równoczesne pobieranie emerytur lub rent z obu państw. Świadczenia przyznawane przez ZUS za łączony staż emerytalno-rentowy obliczane będą proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce w stosunku do całego okresu ubezpieczenia pracownika. Umowa dotyczy także ustalania emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych po osobach, które pracowały w obu państwach oraz wypłaty zasiłków pogrzebowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/kanada/. Według resortu pracy i polityki społecznej umowa ta ułatwi Polakom zamieszkałym w Kanadzie podejmowanie decyzji o powrocie do kraju, gdyż nie będą musieli się już obawiać utraty praw do świadczeń...
Źródło: forum.radioparty.pl/index.php?showtopic=28388


Temat: Renta socjalna
...wynika, że został uznany za niepełnosprawnego w stopniu znacznym, a niepełnosprawność ma charakter stały. Orzeczenie to daje podstawę do przyznania renty socjalnej. Renta może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która: * ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, * pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, * jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności, * ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ...
Źródło: schizofrenicyinfo.fora.pl/a/a,220.html


Temat: Renty i zasiłki
...będą nie tylko rosły, ale i spadały. Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzin, prawdopodobnie zaproponujemy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej podniesienie progu dochodowego zarówno w wypadku świadczeń rodzinnych, jak i pomocy społecznej – twierdzi Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zasiłek i dodatek Świadczeniobiorców irytuje też to, że od marca dodatek pielęgnacyjny do rent z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnych i emerytur wypłacany przez ZUS jest o ok. 10 zł wyższy od zasiłku pielęgnacyjnego, który wypłaca gmina. Chodzi przecież o osoby w podobnej sytuacji życiowej (niepełnosprawne, w podeszłym wieku). – Uprawnieni do zasiłku pielęgnacyjnego uważają, że, tak jak dotychczas, powinien być on równy dodatkowi – wyjaśnia Regina Politowicz. Ta różnica to skutek waloryzacji...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Temat: Internetowy Szperacz Komentarzowy
1. Jakie świadczenia podlegają zasadom zawieszalności W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega: * emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna, * renta z tytułu niezdolności do pracy, * renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba, * część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód, * renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=319


Temat: 1/4 etatu contra kuroniówka
...wojskowej (do nabycia prawa do zasiłku wystarczy 350 dni), nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służbie zastępczej, urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia, okres, za który...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=3348


Temat: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
...miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu: z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika; na mocy porozumienia stron; wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; z upływem czasu, na który została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których wyżej mowa, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku: wygaśnięcia umowy o pracę; zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na...
Źródło: forumbioderko.pl/viewtopic.php?t=419


Temat: Składki ZUS dla rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znalazł sobie nowych płatników. Tym razem trafiło na najbiedniejszych. Zgodnie z nowymi przepisami, składki zapłacą osoby z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzące działalność gospodarczą. Nowy wydatek czeka więc dorabiające sobie na rencie krawcowe, księgowe czy dozorców. Przepisy wchodzą w życie już 1 czerwca. Przedsiębiorców rencistów czeka prawie 800 złotych miesięcznie dodatkowych kosztów.
Źródło... Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Osoby będące na rencie, a mimo to pracujące (posiadające...
Źródło: rsl.fora.pl/a/a,72.html


Temat: Link do artykułu
...praw pracowników stoczni na zasadach szczególnych, określonych w przepisach niniejszego rozdziału, są objęci, z zastrzeżeniem ust. 3, wszyscy pracownicy zatrudnieni w stoczni nie później niż do dnia 31 października 2008 r., na podstawie umowy o pracę, którzy na dzień wszczęcia postępowania kompensacyjnego..... .... .. ... 4) nie posiadają prawomocnych orzeczeń stwierdzających nabycie uprawnień do emerytury lub uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, chyba że posiadają takie prawomocne orzeczenia lub posiadają uprawnienia do renty, a odpowiednio: nie osiągnęli wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet lub nie są całkowicie niezdolni do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ...... ......
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=4966